نظرسنجی رضايت ارباب رجوع از خدمات

شناسه: 3 عنوان: رضايت ارباب رجوع از خدمات
تاریخ شروع نظر سنجی: 1400/02/01 تاریخ اتمام نظر سنجی: 1400/09/30

پرسشنامه سنجش رضايت ارباب رجوع از خدمات

سوالات نظر سنجی

سوال 1
نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
سوال 2
نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
سوال 3
انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوتهای شخصی
سوال 4
نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسؤول مربوطه
سوال 5
امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
سوال 6
به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادات شما
سوال 7
راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواستها
سوال 8
دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
سوال 9
تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
سوال 10
میزان مراجعه به قسمتها و بخشهای مختلف برای دریافت خدمت
سوال 11
نظم ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
سوال 12
دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه
سوال 13
ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیر کپی، کارت ملی و ...) به بخشهای مختلف
سوال 14
احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی برایدریافت خدمات
سوال 15
احساس رضایت از خدمات دریافت شده
   متن نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.